Mobil Ödeme İçin Uygulamayı Yükleyin ve Hemen İşlem Yapın

Ekim 2018 - FNS Kart | Paykasa Trend

Paykasa Türkiye Robot Danışmanlık

Paykasa Türkiye Robot

Paykasa Türkiye Robot;BES katılımcısının genel yapısına ilişkin tespitlerimizi bu sayfalarda sizlerle sıklıkla paylaşıyoruz. Emeklilik şirketleri tarafından da önemli bir pazarlama aracı olarak kullanılan devlet katkısı, katılımcıların geneli tarafından bilinmekte. Ancak, emeklilik planı oluştururken fon seçimi, fon dağılımında yılda 6 defa değiştirme hakkı, şirket değiştirme hakkı gibi konular hakkında farkındalık oldukça düşük. Katılımcılar BES birikimlerinin getirisini düşük bulmakta ve sistemde kalış süreleri kısa olmakta. Katılımcılar genel olarak emeklilik şirketlerinin sunduğu hizmetlerin benzer faydalar sağladığını düşünmekte. BES katılımcıların çoğunluğunu oluşturan X ve Y kuşağı dijitalleşmeyi bilen, etkin biçimde kullanan bir kitle.

Paykasa kart satın al

Diğer yandan, emeklilik şirketleri tarafından bakıldığında, satışlar ve portföy büyüklükleri belli bir olgunluğa ulaşmış durumda. Bu durum şirketler tarafından da bilinmekte ve müşteri sadakati önemli bir nokta olarak görülmekte. Kullanıcı deneyimine dönük çalışmalar, kampanyalar, dijitalleşme emeklilik şirketlerinin ajandalarında üst sıralarda yer almakta.

Paykasa Fiyatları

Ülkemizde gelişmiş ülkelerden farklı olarak “otomatik danışmanlık” konusuna ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yok. Bu nedenle açık mimari bir yapı içerisinde hizmet veren, müşterilerine yatırım danışmanlığı hizmeti verebilen ve onlar adına işlem yapabilen herhangi bir otomatik danışmanlık şirketi mevcut değil. Mevcut düzenlemelere bakıldığında fon dağılımına ilişkin danışmanlık faaliyeti yürütmek, katılımcıya fon tavsiyesi vermek emeklilik şirketlerinin yetkisi kapsamında da değil. Bu konuda faaliyette bulunmasına izin verilen kurumlar portföy yönetim şirketleri. Geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan bir düzenleme ile katılımcıların yılda 6 defa fon değiştirme hakkının kullanımını bu şirketlere devretmesinin önü açıldı. Ancak, uygulamada bildiğimiz kadarıyla bu hakkı devralmak üzere harekete geçen bir portföy yönetim şirketi bulunmuyor.

Paykasa bozdurma

Zira, bu iş halihazırda portföy yönetim şirketlerinin pek çoğundaki varolan altyapı ile mümkün görünmüyor. Diğer bir deyişle, bu işi yapabilmek için ekstra maliyetlere katlanmak gerekli. Diğer yandan emeklilik şirketi ile portföy yönetim şirketi arasında katılımcıya ait verinin paylaşımı gerekiyor ki, burada da mevzuattan kaynaklı sıkıntılar mevcut.
Türk fintech firmalarının Otomatik Danışmanlık ürünleri
Yine de ülkemizde otomatik danışmanlık, fintech firmalarının birkaç yıldır ilgilendiği ve girişimde bulunduğu bir alan. Doğrudan katılımcıya hizmet verilemese de emeklilik şirketleri yoluyla otomatik danışmanlık ürünleri kullanıcı ile buluşturuluyor. Bu konuda ülkemizde bir ilki gerçekleştiren otomatik danışmanlık ürünü Fon Koçu oldu. Bir fintech firması tarafından geliştirilen bu ürün, Garanti Emeklilik’in bir hizmeti olarak geçtiğimiz yıldan beri müşterilere sunuluyor.

Paykasa

Paykwik

 

Paykasa Kart KDV oranı yükseltilmemelidir

Paykasa Kart KDV

Paykasa Kart KDV;Bilindiği gibi 31.10.2018 tarihine kadar konut teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8, binde 20 olarak uygulanan Tapu Harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için bir avantajdan öte bir zorunluluk olarak ortada durmaktadır.
Özellikle konut kredilerindeki artışlar kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmaların bir çoğu ya konkordato ilan etti veya etmekte. Diğer yandan kapanan çok sayıda inşaat firması olduğu da bir gerçek.
İnşaat sektörü bu sıkıntılı durumu bir avantaja çevirmek istiyor ise hatalarını gözden geçirmelidir. Bu meselenin önemli ama konumuz bakımından farklı bir boyutudur. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi sıkıntıda olan sektöre katkı yerine köstek olacaktır.

Paykasa Kart Al

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
– Net alanı 150 m2 ‘ye kadar konut teslimleri,
– Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
– Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, için KDV oranı (% 1) olarak tespit edilmiştir.
Bu durumda, net alanı 150 m2 ‘ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı % 1 olarak ve 150 m2 ‘yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı olan %18 oranı uygulanacaktır. Ancak, %18 oranı 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.
Genel uygulama bu olmakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde uygulama farklıdır.

Paykasa satın al

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde. (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç),
lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte. Üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

Paykasa

(I) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
a) 500 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 vergi oranı (500 Türk Lirası altı için %1)

Paykwik

Paykasa 25 Tl yasaklı dönemde pay alımına ilişkin geri adım

Paykasa 25 Tl

Paykasa 25 Tl; 13 Temmuz tarihli kararın gerekçesi açıklandığı günden itibaren kamuoyunda fazlasıyla sorgulanmaya başlanmıştı. Akıllara en çok gelen soru ise “SPK içsel bilgi kullanımını serbest mi bırakıyor” oldu. SPK tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılan açıklamada eleştirilerin yersiz olduğunu, bilgi suiistimali suçuna dair hükümlerin geçerliliğini koruduğunu, alınan kararın amacının borsada işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılacak pay alımlarındaki belirsizliklerin kaldırılması olduğu belirtildi. Keşke bu gerekçeler 13 Temmuz tarihli duyuruda da açıklansaydı demek geliyor insanın içinden.

Paykasa Kart

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 31 Ağustos’a kadar istisna getirilen maddesinde “İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir” denilmektedir. Kurul 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı kararıyla Tebliğde geçen “hesap dönemi” ifadesi ile “6 aylık ve 12 aylık dönemlerin” kastedildiğini kabul etmiştir.
Bu madde ile “yasaklı” olarak adlandırabileceğimiz dönemde içsel bilgiye erişme olasılığı bulunan kişilerce ilgili pay piyasasında yapılmış alım-satımlar başkaca bir ispata gerek duyulmaksızın kusurlu fiil olarak kabul edilmiştir. Yani içsel bilgiye erişimi olabilecek kişiler yasaklı dönemde ilgili şirketin paylarını borsada alıp satarlarsa, bu işlemlerin herhangi bir içsel bilgiye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın para cezası ile cezalandırılacaklardır. Elde edilen menfaatin iki katından az olmamak kaydıyla uygulanacak para cezasının alt sınırı 2018 yılı için 30.961 TL, üst sınırı ise 774.736 TL’dir. Bu düzenlemenin bilgi suiistimaline karşı yapıldığı çok açıktır; çünkü ilgili maddenin başlığı “içsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” olarak belirlenmiştir.

Ucuz Paykasa

Dikkatinizi çekmek isterim ki SPK 13 Temmuz 2018 tarihinde almış olduğu kararla sadece yasaklı dönemde yapılacak alımlara istisna getirmiştir. Yani yasaklı dönemde Tebliğde sayılan kişiler hisse satarsa piyasa bozucu eylem gerçekleştirmiş olacaktır. Bence en çok tartışılması gereken konu SPK’nın bir düzenlemeyi tek taraflı olarak ortadan kaldırıyor olmasıdır. Bu tür uygulamalar devletin piyasaya müdahalesi anlamına gelir. SPK tarafından yapılan açıklamada 13 Temmuz tarihinde alınan kararla şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır denmektedir. Düzenleyiciler tarafından piyasaları destekleme amaçlı alınan kararlar herkes tarafından kabul görmeli ve piyasalardaki güven duygusunu zedelememelidir.

Paykasa

Paykwik

Paykasa 50 TL varlıklardaki ralli devam eder mi?

Paykasa 50 TL

Paykasa 50 TL;Piyasalarda  ortalamalara  geri dönüş (mean reversion) süreci  tüm hızı ile devam ediyor… Dış ilişkilerde  bozulma, TL’nin sert değer kaybı, ülke  risk priminin tüm zamanların  en yükseğine  çıkması, artan faizler ve  enflasyon  gibi  makro ekonomik  dengelerdeki  bozulmanın  fiyatlaması  çok agresif  olmuştu… Türkiye  gelişmekte  olan  ülkeler arasında  para birimi ve borsası  en çok değer  kaybedenlerin  başında  gelmişti… Gelişmekte  olan ülkeler  aleyhine  olan  gelişmeler ve   değişimler   olduğu  yerde  duruyor bir değişiklik yok  ancak  Türkiye  yaşadığı bu aşırı  satışın bir kısmını  geri  alarak   değer kaybı sıralamalarında  ortalamalara  geri  dönme süreci  yaşıyor…

Ucuz Paykasa

Grafiknediyor.com ‘daki strateji  yazılarımda; detaylı  açıklamasını  bulabileceğiniz Mscı  Turkey  Index  /Mscı  Emerging Markets Index   grafiğinin aşağıda   gösterilen   düşüş trendini yukarı  kırması ile pozitif  ayrışma  sürecine girmiş olduk… Bu grafik  düşüş  trendini  yukarı  kırarsa  TL  varlıklarda hızlı ralli gelebilir şeklinde  yazmıştım  hatırlarsanız… 3 nolu direnç seviyesinin  altına  kaymadıkça  bu  pozitif  ayrışmanın devamı  beklenebilir.

Paykasa Satın Al

Yabancı  yatırımcı Türk  borsasına veya diğer TL varlıklara girerken  aldığı risklerin başında Kur riski gelir… Bu nedenle Usd Try  kuru ile  Bist 100 grafikleri  arasında  kendi  lehine  oluşacak  ana trende göre yatırım yapar… Trend  aşağı ise  dolarını satar Türk hissesi alır, bu trend  yukarı  dönerse  borsadan çıkar  dolara  geri döner…
Kırmızı kareler içinde gösterilen negatif kırılmalar sonrası Türk borsası genelde  pozitif seyir, yeşil renk  ile görülen pozitif kırılmalarda ise Bist 100 negatif  seyir izlediği görülüyor.

Paykasa Kart

En son  Nisan 2018’  de yeşil renkle  gösterilen  kırılma sonrası Bist 100’ de  agresif satışlar  Usd Try’ de ise  agresif alımlar  görmüştük…
6 no ile gösterilen yerde  (Ekim 2018) ise bu grafik  düşüş trendine girmiş durumda…. Yani  Bist100 için  iyi haber…

Paykwik

 

Paykasa değeri yüksek, fiyat çarpanları düşük şirketler

Paykasa değeri

Paykasa değeri; Hisse senedi piyasalarına yatırım yapanlar en fazla kullanılan değerleme yöntemlerini göz önünde bulundurarak karar veriyor. Yatırım veya tasarruf kararlarında geleneksel modellerde vurgulandığı üzere tek tip davranış biçimi yoktur.
Finans profesyonellerinin bile finansal ve ekonomik olayları doğru değerlendirmeyebildiklerini görebiliyoruz. Fiyat hareketlerinin aşırı oynak olduğu durumlarda piyasa çarpanları güçlü göstergeler olarak öne çıkıyor. Bu çalışmada en fazla kullanılan finansal analiz araçlarından üç tanesini kullanarak öne çıkan sanayi ve hizmet şirketlerini listeledik. Analiz araçları olarak Firma Değeri, Fiyat/Kazanç Oranı ve Piyasa Değeri/Defter Değeri oranlarını aldık.

Paykasa Kart

Firma değeri kavramına baktığımızda; şirketlerin piyasa değeri ile net borçlarının toplamı firma değerini oluşturur. Şirketin, “Firma değeri = Piyasa Değeri + Net Borç (Toplam Borç – Toplam Nakit)” formülü ile bulunur. Firma değeri piyasa değerinden farklı bir kavramdır. Firmayı satın alırken ödenen tutar firma değerini oluşturur. Firmayı satın almak istediğinizde 100 TL olan bir şirketin 25 TL nakti var ve borçları yoksa bu şirket için 75 TL ödersiniz. Ancak şirketin 50 TL’de borcu varsa, 125 TL’ye satın alırsınız. Borçları aldığınız anda sizin ödemeniz gerekir. Bu nedenle bunun maliyetine de katlanırsınız.

Ucuz Paykasa

Bir şirketi sadece piyasa değeri ile değil, borç ve nakti ile birlikte yani firma değeri ile değerlendirmek, daha somut bir gösterge ile şirketin durumunu görmenizi sağlar.

Ucuz Paykwik

Borsa İstanbul’da firma değeri yüksek, fiyat/kazanç ve piyasa defter/değeri düşük 27 borsa şirketi bulunuyor. İlk sıralarda ise güçlü borsa şirketleri var. Bunların başında Türk Hava Yolları, Enka İnşaat, Enerjisa Enerji, Pegasus, Doğuş Otomotiv, Borusan Mannesmann, Çimsa, Selçuk Ecza Deposu, Eczacıbaşı İlaç şirketleri var. Paykasa değeri

Paykasa

Paykasa Trend

Kaynak : http://paykasatrend.com/paykasa-degeri-yuksek-fiyat-carpanlari-dusuk-sirketler/

Paykasa Trend-9 gündür 80 metrelik kulede eylem yapan işçilerden Vedat Suna hastaneye kaldırıldı

Paykasa Trend-9 gündür 80 metrelik

Paykasa Trend-9 gündür ;  Bartın’ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketine bağlı taşeron firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle, 9 gündür yaklaşık 80 metrelik kuyunun üzerindeki asansör kulesinde eylem yapan işçilerden Vedat Suna, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Amasra Tarlaağazı köyünde maden ocağında çalışan ve taşeron şirketten paralarını alamadıkları için işçiler Hüseyin Caner ve Vedat Suna,

Paykasa satın al

9 gün önce maden sahasındaki kuyu üzerinde, yaklaşık 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak eylem başlattı. Hafta sonu kule tepesinde üşüdükleri için çadır kuran işçilerden Hüseyin Caner rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Bugün de sabaha karşı şiddetli rüzgar ve yağış sonrasında baygınlık geçiren Vedat Suna için kuleye 112 Acil ekibi çıktı. Kuleden merdiven yardımıyla indirilen işçi, daha sonra Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada, Vedat Suna’nın alacağının da firma tarafından hesabına yatırıldığı öğrenildi. Kule dibinde bekleyen diğer işçilerin ise eylemi sürdüreceği öğrenildi. (DHA)

Paykwik Al

Paykasa ile Para Yatırma ; İnternet ortamında Çevrimiçi online ödemelerde kullanılılan bir aracı kart olan paykasa kartı ister Havale ile & kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Paykasa kart sayesinde gerçek paranızı Müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçip banka hesap numarlarımız’dan herhangi bir ine Paykasa kod tutarı karşılığını gönderdiğinizde sizde ”paykasa kart” sahibi olabilirsiniz.

Paykasa 

Ülkemizde, paykasa satış hizmetini sunan www.paykasatrend.com olarak müşterilerimizin bu altın çağın harika ürününden faydalanırken daha bir güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve kart siparişi vermelerini sağlamak amacıyla sitemizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Zaman teknoloji zamanı ise güvenlik www.paykasatrend.com ile sağlanır.

Paykasa Trend-Aşık Veysel 124 yaşında

Paykasa Trend-Aşık Veysel 124 yaşında

Paykasa Trend-Aşık; Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894’te Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü’nde dünyaya geldi. Çamşıhlı Ali ve Molla Hüseyin adlı saz ustalarından ders alan Veysel şiirlerinde, yurt sevgisi, kardeşlik, birlik, dünyanın geçiciliği, ölüm ve sevgi temalarını işledi. Veysel, bir dönem Türkiye’yi dolaşarak Köy Enstitüleri’nde saz hocalığı yaptı.20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel’in deyişleri, 1970’li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler tarafından da düzenlendi.

Paykasa Kart

Veysel’in şiirleri, “Deyişler”, “Sazımdan Sesler”, “Dostlar Beni Hatırlasın” isimli kitaplarında toplandı.Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan sanatçının iki kız kardeşi, çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetti. Aşık Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı gözlerini kaybetti. Babasının kendisine oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan sanatçı, daha sonra Ahmet Kutsi Tecer’in teşvikiyle kendi türkülerini yazıp söyledi.KÖYÜNDE ANILDISivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyü sakinleri, doğumunun 124. yılında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu unutmadı.Ozanının yaşamını yitirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen evde bir araya gelen Veysel’in köylüleri, komşuları ve akrabaları, türküler okudu, anılarını anlattı. Aşık Veysel’in mezarını ziyaret eden köylüler, burada dua okudu.Köylülerden Memduh Süzer (66), AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aşık babanın mekanında insanlar toplanır, Aşık baba onlarla insan odaklı sohbet eder, ülke meselelerini konuşur, tartışırdı.” dedi.

Paykasa kart satın al

Bu sohbetlerde Veysel’in telkinleriyle küskünlüklerin giderildiğini, kırgın olan köylülerin barıştırıldığını anlatan Süzer, “Aşık Veysel, halk ozanı, ziraat mühendisi, inşaat mühendisi, halk bilimci, sazın sözün ustası bir insan, rol model olmuş büyük bir ozandı. Yaptığı işlerde hep örnek olmuştur. Çevrede barışı sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.Ozanın ırkçılığa, mezhepçiliğe şiddetle karşı çıktığını vurgulayan Süzer, Veysel’in, Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı olduğunu dile getirdi.Köylülerden Şadiye Hür (53) de Aşık Veysel öldüğünde çocuk yaşta olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:”Aşık babayla bizim bakkal ortaklığımız vardı. Sürekli bize gelir giderdi. Bir gün bize geldi, biz küçüğüz, oyun oynuyoruz. Eski eşi Esma bizde kalıyordu. AşıkVeysel kapıyı açınca o ayağa kalktı, gidecekti. AşıkVeysel de ‘Otur, otur bir şey sorup gideceğim.’ dedi. Biz de öyle söyleyince güldük, niye güldüğümüzü sordu, biz de gözünün görmediğini söyledik. ‘Benim gözüm görmüyor ama hissiyatım var, onun orada oturduğunu biliyorum.’ dedi.

Paykwik satın al

“Paykasa ile Para Yatırma ; İnternet ortamında Çevrimiçi online ödemelerde kullanılılan bir aracı kart olan paykasa kartı ister Havale ile & kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Paykasa kart sayesinde gerçek paranızı Müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçip banka hesap numarlarımız’dan herhangi bir ine Paykasa kod tutarı karşılığını gönderdiğinizde sizde ”paykasa kart” sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde, paykasa satış hizmetini sunan www.paykasatrend.com olarak müşterilerimizin bu altın çağın harika ürününden faydalanırken daha bir güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve kart siparişi vermelerini sağlamak amacıyla sitemizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Zaman teknoloji zamanı ise güvenlik www.paykasatrend.com ile sağlanır.

Paykasa Trend-Çamlıca Camii'ni yapan firma da konkordato ilan etti

Paykasa Trend Çamlıca Camii’ni yapan firma da konkordato ilan etti

Paykasa Trend-Çamlıca; Çamlıca Camii İnşaatı, Akasya AVM ve Adana Hilton inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.Sözcü’nün haberine göre Çamlıca Camii inşaatı, Akasya AVM ve konut inşaatı, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

Paykasa al

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan 2018/1179 sayılı karara göre şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay önce yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi’nde incelemelerde bulunmuş ve yetkililerde bilgi almıştı. Çamlıca Cami’nin esas yüklenici firması ise Gür Yapı. 1997 yılında kurulan Hedef Yapı’nın patronu Fatih Kalpakçı konkordato hakkında konuşmak istemediğini söyledi.Hedef Yapı’nın yapımında görev aldığı bazı projeler şöyle:-Çamlıca Tepesi Camii-Akasya AVM ve Konut-Adana Hiltonsa-Sabancı Üniversietesi-Dünya Ticaret Merkezi-Okçular Tekkesi-Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı

Paykasa satın al

Paykasa ile Para Yatırma ; İnternet ortamında Çevrimiçi online ödemelerde kullanılılan bir aracı kart olan paykasa kartı ister Havale ile & kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Paykasa kart sayesinde gerçek paranızı Müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçip banka hesap numarlarımız’dan herhangi bir ine Paykasa kod tutarı karşılığını gönderdiğinizde sizde ”paykasa kart” sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde, paykasa satış hizmetini sunan www.paykasatrend.com olarak müşterilerimizin bu altın çağın harika ürününden faydalanırken daha bir güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve kart siparişi vermelerini sağlamak amacıyla sitemizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Zaman teknoloji zamanı ise güvenlik www.paykasatrend.com ile sağlanır.

Paykwik

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması-Paykasa Trend

Bakan Çavuşoğlu’ndan Kaşıkçı açıklaması-Paykasa Trend

açıklaması-Paykasa Trend Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Kudüs hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Herkes bu davayı terk etse, biz etmeyiz.” dedi.Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de, “Sizlerin sayesinde tüm tehditlere karşı koyabilecek güçteyiz” açıklamasını yaptı.CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

Paykasa Al

“Biz bu cinayetin tüm detayları ile açıklığa kavuşması için hukukun üstünlüğüne inanmış bir devlet olarak gerekli her türlü adımı atıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi tüm dünya kamuoyu bu süreci çok yakında takip etti, Dolayısıyla bu sürecin açık ve şeffaf yönetilmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun zamanında bilgilendirilmesi önemli. Süreç maalesef uzadı. Cevaplanması gereken sorular var. 18 kişi neden tutuklandı? Bunlara talimatı kim verdi? Cemal Kaşıkçı’nın cesedi henüz bulunmadı. Madem itiraf ediyorsunuz neden söylemiyorsunuz.Burada bir suç var ama insani bir durum da var. Ailesi de bilmek istiyor. Son görevlerini yapmak istiyorlar. Henüz daha bu soruşturma sürüyor. Viyana Sözleşmesi açıktır. Burası Suudi Arabistan toprağıdır.

Paykasa kart

Yine Viyana Sözleşmesi’ne göre bu süreç Türk Hukuku’na göre yönetilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın talebi bu yöndedir. Uluslararası Mahkeme’ye taşıma niyetimiz yoktur.”Paykasa ile Para Yatırma ; İnternet ortamında Çevrimiçi online ödemelerde kullanılılan bir aracı kart olan paykasa kartı ister Havale ile & kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Paykasa kart sayesinde gerçek paranızı Müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçip banka hesap numarlarımız’dan herhangi bir ine Paykasa kod tutarı karşılığını gönderdiğinizde sizde ”paykasa kart” sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde, paykasa satış hizmetini sunan www.paykasatrend.com olarak müşterilerimizin bu altın çağın harika ürününden faydalanırken daha bir güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve kart siparişi vermelerini sağlamak amacıyla sitemizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Zaman teknoloji zamanı ise güvenlik www.paykasatrend.com ile sağlanır.
Paykwik : https://kartevi.com/paykwik/

AKP'li Metiner: Arınç'ın oğlu bana terbiyesizce laflar etti-Paykasa Trend

AKP’li Metiner: Arınç’ın oğlu bana terbiyesizce laflar etti-Paykasa Trend

etti-Paykasa Trend;Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç’ın oğlu AKP Milletvekili Mücahit Arınç’ın kendisine ‘terbiyesizce laflar’ ettiğini söylerek “Bana saldırıda bulunmak istedi” ifadesini kullandı.Mehmet Metiner, kişisel Twitter hesabında AKP İstanbul Milletvekili ve Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın kendisine saldırıda bulunmak istediğini duyurdu.

Paykasa

“Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi” diyen Metiner, “Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) 25 Ekim 2018

Paykasa al

Paykasa ile Para Yatırma ; İnternet ortamında Çevrimiçi online ödemelerde kullanılılan bir aracı kart olan paykasa kartı ister Havale ile & kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Paykasa kart sayesinde gerçek paranızı Müşteri temsilcilerimiz ile irtibata geçip banka hesap numarlarımız’dan herhangi bir ine Paykasa kod tutarı karşılığını gönderdiğinizde sizde ”paykasa kart” sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde, paykasa satış hizmetini sunan www.paykasatrend.com olarak müşterilerimizin bu altın çağın harika ürününden faydalanırken daha bir güvenli şekilde ödeme yapmalarını ve kart siparişi vermelerini sağlamak amacıyla sitemizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Zaman teknoloji zamanı ise güvenlik www.paykasatrend.com ile sağlanır.
Paykwik : https://kartevi.com/paykwik/

iptv